Skip to main content Skip to search

Posts by avmusr

Godišnji odmor i isplata regresa

Prema Zakonu o radu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna. To znači da radnik koji radi pet dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana. Radnik koji radi šest dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radnih dana. Maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog.

Read more

E-Porezna

E-porezna je Jedinstveni portal Porezne uprave, na kojem porezni obveznici u svakom trenutku mogu pristupiti elektroničkim uslugama po načelu One-Stop-Shop. I građani i pravne osobe mogu koristiti aplikaciju ePorezna, ali moraju posjedovati elektroničku vjerodajnicu.

Read more