Skip to main content Skip to search

Archives for Plaće i naknade

Primjer Odluke o isplati regresa za 2017. godinu

Poduzeće d.o.o.

Adresa:

OIB:

Na temelju članka 131. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/2014) donosim:

ODLUKU

O ISPLATI REGRESA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ……. d.o.o. , utvrđuje

se pravo na regres za 2017. godinu u iznosu od …. kuna.

Članak 2.

Regres iz Članka 1. ove Odluke isplaćuje se s plaćom za mjesec u kojem se

koristi godišnji odmor, ali ne prije 30. lipnja 2017.

Članak 3.

Iznos regresa isplatit će se radnicima na njihov tekući račun.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči poslodavca.

U Puli, 11.07.2017.

Predsjednik uprave:

M.P.

Read more

Godišnji odmor i isplata regresa

Prema Zakonu o radu, radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna. To znači da radnik koji radi pet dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana. Radnik koji radi šest dana u tjednu, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radnih dana. Maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog.

Read more