Poduzeće d.o.o.

Adresa:

OIB:

Na temelju članka 131. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/2014) donosim:

ODLUKU

O ISPLATI REGRESA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ……. d.o.o. , utvrđuje

se pravo na regres za 2017. godinu u iznosu od …. kuna.

Članak 2.

Regres iz Članka 1. ove Odluke isplaćuje se s plaćom za mjesec u kojem se

koristi godišnji odmor, ali ne prije 30. lipnja 2017.

Članak 3.

Iznos regresa isplatit će se radnicima na njihov tekući račun.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči poslodavca.

U Puli, 11.07.2017.

Predsjednik uprave:

M.P.