Skip to main content Skip to search

Vođenje dugotrajne imovine

  • Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina je imovina koja će ostati nepromijenjena u roku duljem od jedne godine i neće biti utrošena u jednom normalnom proizvodnom ciklusu. Prema obilježjima pojavnog oblika i funkciji u poslovnom procesu dijeli se na: nematerijalnu i materijalnu imovinu, financijsku imovinu i potraživanja.

Nematerijalna imovina je imovina u neopipljivom obliku tj. imovina koja nema fizički oblik. Nematerijalna imovina se dijeli na: osnivački izdaci, izdaci za istraživanje i razvoj, patent, licencija, koncesija, franšiza, računalni software, zaštitni znak, goodwill i ostala prava.

Materijalna imovina je imovina u materijalnom obliku (opipljiva) tj. imovina koja će zadržati isti pojavni oblik duže od godine dana i neće biti utrošena u jednom normalnom poslovnom ciklusu. Oblici materijalne imovine su: zemljišta i šume, građevinski objekti, strojevi, postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i prijevozna sredstva te ostala materijalna imovina. Obračunu amortizacije podliježu sredstva za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog razdoblja, koja imaju ograničeni vijek uporabe. Amortizacija se obračunava na temelju propisanih amortizacijskih stopa.

Financijska imovina se odnosi na udjele (dionice) u povezanim poduzećima, zajmovi povezanim poduzećima, sudjelujući interesi, ulaganja u vrijednosne papire, dani krediti, depoziti i kaucije, obvezna dugoročna ulaganja, otkup vlastitih dionica, ostala dugoročna ulaganja.

Potraživanja se odnose na potraživanja od povezanih poduzeća, potraživanja po osnovi prodaje na kredit, ostala potraživanja.

  • Sitan inventar

Sitan inventar su zalihe male vrijednosti koje se mogu, ali i ne moraju, jednokratno otpisati. Sitni inventar čine predmeti kao sitniji uredski i pogonski inventar, alati, sitni mjerni instrumenti i sl. Sitni inventar se evidentira kada je pojedinačna neto vrijednost nabavljenog dobra manja od 3.500,00 kn., neovisno o vijeku trajanja.